Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Regulační poplatky


Poplatek za návštěvu pohotovosti – 90 Kč
 

  • Poplatek se hradí v pracovních dnech po skončení řádných ordinačních hodin ambulancí zpravidla od 15:30 do 7:00 a o víkendech a svátcích po celých 24 hodin
  • Poplatek se nehradí, dojde-li k hospitalizaci pacienta.
  • Pokud jste ošetřeni na více ambulancích v rámci zdravotnického zařízení, poplatek se hradí pouze na první z nich.
  • Poplatek lze hradit hotově na recepci v den ošetření (žádáme pacienty o platbu odpovídající výší hotovosti) nebo platební kartou na platebním terminálu recepce.

Od poplatku jsou osvobozeni
  • jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zákona o pomoci v hmotné nouzi; toto potvrzení nesmí být starší než 30 dnů
  • jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístění k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením, dále pojištěnci umístění na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnci svěření rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle občanského zákoníku
  • jde-li o pojištěnce, kterému jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u nich po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemají žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb.
  • pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

Nárok na osvobození od poplatků je nutné vždy doložit příslušným úředním dokladem ne starším 30 dnů.