Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Sociální lůžka

 

Část kapacity Oddělení následné péče lze využít pro poskytování sociální péče v podobě sociálních lůžek. 

Tato služba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách) a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 MPSV. Služba je určena pro klienty, kteří již nevyžadují akutní nemocniční péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni být samostatně v domácím prostředí bez pomoci druhé osoby, kterou však nemají k dispozici. 

Služba je hrazena klientem a je poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi ním a zdravotnickým zařízením do doby, než je klientovi zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, nebo zajištěno poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. Podrobnosti o možnostech využití sociální péče poskytnou sociální pracovnice na tel. 327 305 276.

 

Cíle poskytované péče:
 • základním cílem při poskytování služby je zajištění péče a podpory uživatelům, a to do doby, než si zajistí odpovídající péči nebo sociální službu
 • posílení či udržení orientace uživatelů v běžných životních situacích a podpora ve vlastním aktivním řešení
 • sociální situace
 • zachování soběstačnosti a kvality života uživatelů
 • předcházení závislosti uživatelů na službě
 • eliminace sociální izolace (kulturní akce, návštěvy duchovních a také dobrovolníků)
 • poskytování a zkvalitňování služeb dle nových poznatků kvalifikovanými zaměstnanci
 • předání uživatele do další péče jiné služby nebo osoby 

Spektrum poskytované péče
 • ubytování a strava
 • pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnost
 • ambulantní zdravotní péče

Postup při zájmu o službu

Zájemce o službu, případně rodinní příslušníci kontaktují sociální pracovnici oddělení tel. 558 309 291, která zaeviduje žadatele do seznamu uchazečů. Dále žadatel vyplní a podá na oddělení sociálních lůžek žádost na zpracovaném formuláři (skládá se z žádosti o poskytnutí sociální služby a vyjádření lékaře). Žádost se zaeviduje do pořadníku uchazečů. V případě volného místa bude žadatel vyzván k nástupu.


Úhrada za poskytované služby

V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., dle § 18, odst. 2) úhrada za jeden den činí 455 Kč:

 • za úkony včetně provozních nákladů souvisejících s ubytováním celkem 250,-Kč/denně
 • za celodenní stravu celkem 205,-Kč, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy

Péče je podle individuálních potřeb uživatele hrazena z přiznaného příspěvku na péči, podle stupně závislosti. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách náleží tento příspěvek v plné výši zařízení.
 

Kritéria pro nepřijetí (podle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)