Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Péče

Hematologicko- transfúzní oddělení  je členěno do tří úseků :

  • hematologická ambulance - provoz je dočasně pozastaven, pacienti mohou využí  
                                                            péči v Kolíně nebo Havlíčkově Brodě.
  • transfúzní stanice
  • hematologická laboratoř

 

Hematologická ambulance   (provoz dočasně pozastaven)

Zajišťuje hematologickou péči pro pacienty z Čáslavska a i části Kutnohorska. Ambulance pečuje o nemocné se zhoubnými i nezhoubnými onemocněními krvetvorby, s vrozenými i získanými poruchami krevního srážení včetně vyšetření trombofilních stavů. Součástí ambulance je i stacionář pro podávání transfuzních přípravků a krevních derivátů. Svoje služby poskytuje hematologická ambulance všem lůžkovým oddělením  a odborným ambulancím nemocnice a dále praktickým i odborným lékařům z regionu. 

Zařízení transfuzní služby (ZTS)

Provádí odběry krve bezpříspěvkových dárců a následné zpracování na transfuzní přípravky. Dále provádí odběry krve pro autologní transfuze u pacientů před plánovanými operačními výkony.  Hotové transfuzní přípravky vyhovující všem požadavkům na kvalitu a bezpečnost jsou připravovány v imunohematologické laboratoři ZTS pro pacienty dle požadavků jednotlivých oddělení nemocnice v Čáslavi.  Zbývající transfuzní přípravky, které jsou nad rámec spotřeby v MN Čáslav, jsou distribuovány do ostatních nemocničních zařízení v regionu Středočeského kraje ( nejčastěji do pražských nemocnic). Laboratorní úsek ZTS zajišťuje standardní imunohematologická vyšetření pacientů, těhotných a dárců krve. 

ZTS informuje a provádí odběry pro zájemce o vstup do registru dárců kostní dřeně ( www.darujzivot.cz ) - odkaz na stránku).

ZTS splňuje požadavky SÚKLu ( Státní ústav pro kontrolu léčiv) a NASKLu ( Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře) na systém managementu kvality a zásady správné výrobní praxe (SVP) a je těmito institucemi pravidelně kontrolováno.

Hematologická laboratoř

Zajištuje základní hematologická vyšetření nejen pro pacienty nemocnice, ale i pro celou spádovou oblast a to 24 hodin denně.  Laboratoř je vybavena moderními přístroji a zařízeními, na kterých provádí základní krevní vyšetření – krevní obraz, diferenciální rozpočet bílých krvinek, základní vyšetření krevního srážení včetně sledování antikoagulační léčby. Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je pravidelně sledována v celostátních cyklech Systému nezávislé kontroly kvality ( SEKK). A je namístě zmínit, že výsledky hematologické laboratoře MN Čáslav jsou dlouhodobě 100% úspěšné ve všech kontrolovaných metodách.

Činnost hematologické ambulance,  laboratoře a transfúzní stanice je úzce propojena a umožňuje rychlé poskytování péče hematologickým pacientům.