Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

GDPR


Správce osobních údajů

Městská nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav, IČ: 00873764

 
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Jaroslava Bělská
E-mail: jaroslava.belska@nemcaslav.cz


Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje Městská nemocnice Čáslav zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

V souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách poskytujeme zdravotní služby a Vaše osobní údaje jsme povinni shromažďovat pro účely zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, ochrany zdraví a související činnosti na základě plnění zákonných povinností zdravotnického zařízení jako správce.


Osobní údaje vedené o Vás souvisí výhradně s poskytováním zdravotní péče

MN Čáslav je správcem osobních a citlivých údajů vedených ve zdravotnické dokumentaci:

 • osobní údaje nutné pro identifikaci Vaší osoby
 • osobní údaje související s komplexní a správnou zdravotní péčí
 • osobní údaje pro kontakt s Vámi

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu stanovenou právními předpisy. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, stanoví dobu, po kterou je nutné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále se jedná o právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu.


S Vašimi osobními údaji pracují:
 • zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby v MN Čáslav
 • všechny osoby seznámené s Vašimi osobními údaji jsou vázáni povinnou mlčenlivostí  a zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a to i po skončení činnosti v MN Čáslav

V jakém případě musíme nebo můžeme poskytnout Vaše osobní údaje?
 • zdravotnickým zařízením, oprávněným subjektům, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem
 • státním orgánům, kdy poskytnutí osobních údajů ukládají zákony, např. se jedná se o soudy, orgány státní správy atd.
 • dalším subjektům v případě ochrany našich práv, např. soudům, pojišťovnám, obsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro uplatnění našich nároků
 • dalším subjektům jen s Vaším souhlasem

Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Na adrese MN Čáslav nebo na e-mailové adrese: poverenec@nemcaslav.cz si můžete vyžádat informaci, jaké osobní údaje o Vás nemocnice zpracovává

Jako subjekt údajů (pacient) máte právo na přístup ke svým osobním údajům a k informaci o:

 • účelu zpracování osobních údajů
 • kategorii osobních údajů, době jejich uchování
 • zdrojích osobních údajů
   

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje nejsou správné, máte právo požádat o opravu. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinnosti.

MN Čáslav Vás bude bez zbytečného odkladu, do jednoho měsíce nejdéle informovat o zpracování Vaší žádosti.

Nelze se domáhat výmazu osobních údajů, které je MN Čáslav povinna shromažďovat na základě právní povinnosti, tj. v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb.

V případě, že se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Jediným správcem Vašich osobních údajů je Městská nemocnice Čáslav. Pro správné zpracování je třeba nemocnici ohlásit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů.