Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Dotační tituly

 Název projektu: Zvýšení kvality provozu akutní lůžkové péče v Městské nemocnici Čáslav. 

 

Na tento projekt obdržela Městská nemocnice Čáslav  dotaci  ve výši  2 000 000,00 Kč  z rozpočtu Středočeského kraje- Program  2021 ZDRAVOTNICTVÍ.

Z poskytnuté dotace v souladu s projektem byl pořízen následující majetek:
1 ks - Zařízení pro úpravu pitné vody proti legionelám a tvorbě biofilmu
1 ks - Záložní zdroj pro lůžkové oddělení Chirurgie JIP a operační sály
10 ks lednic na léky se systémem monitoringu teploty.

Nákupem lednic se umožnilo léky a jiné farmaceutické výrobky uchovávat v optimálních podmínkách pro zajištění bezpečnosti a účinnosti léků. 

Zařízení pro úpravu pitné vody proti legionelám a tvorbě biofilmu má zásadní význam z hlediska ochrany zdraví pacientů. Zařízení přispělo ke zvýšení kvality pitné vody a k vytvoření bezpečného a hygienického prostředí pro pacienty.

Pořízením záložního zdroje pro operační sály a jednotku intenzivní péče umožnilo zajistit nepřetržitý chod výše zmíněných prostor během případného výpadku elektrického proudu nebo jiných havarijních situací. 

Celkově pořízení majetku přispělo ke zkvalitnění zdravotní péče a ke zvýšení bezpečnosti pacientů v Městské nemocnici Čáslav.

Stčkraj


Název projektu: Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav
 

Cíl projektu
Modernizace vybavení jednotlivých oddělení nemocnice. Součástí projektu budou i drobné stavební úpravy, které ve výsledku povedou k efektivnějšímu využívání prostor. Pořízením novějších a modernějších technologií dojde ke zvýšení komfortu a zkvalitnění poskytovaných služeb zdravotnické péče. Projekt si tedy klade za cíl modernizaci úrovně léčby a související péče o pacienty.

Operační program: Integrovaný regionální operační program (REACT-EU)

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016328

Příjemce dotace: Městská nemocnice Čáslav

Výzva: 98. výzva IROP – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1

Specifický cíl: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství

Dotace:100 % způsobilých výdajů projektu–94 930 239,23 Kč

 

 


 
Název projektu: Modernizace zdravotnické techniky Městské nemocnice Čáslav
 

Cíl projektu
Modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které budou sloužit pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Termín ukončení: 31.12.2018
Projekt je financován z EÚ

 


 

V roce 2020 proběhla realizace projektu „Zkvalitnění ošetřovatelské a paliativní logo středočeského krajepéče v Městské nemocnici Čáslav“

Na tento projekt obdržela nemocnice investiční dotaci ve výši 80 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci tematického zadání „Zdravotnictví“.

Z finančních prostředků byla pořízena dvě moderní a bezpečná polohovací lůžka s matrací. Kvalita, vybavení lůžka a bezpečí představují pro pacienty upoutané  vysoký komfort, ale minimální zátěž během ošetřovatelských činností spojených s péčí během hospitalizace.

Cíl projektu směřuje k rozvoji kvality ošetřovatelské péče a nastavení systému paliativní péče jako nedílné součásti poskytovaných služeb v Městské nemocnici Čáslav.