Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Péče

Laboratorní služby komplementu v odbornosti klinická biochemie pro MN Čáslav a spádovou oblast. Analýzou biologických matriálů se podílí na včasném zachycení objektivních známek nemoci, zhodnocení zdravotního stavu, stanovení diagnózy, určení prognózy, pozitivním ovlivnění procesu léčby a posouzení její účinnosti.

Oddělení klinické biochemie (OKB) poskytuje služby laboratorního komplementu v odbornosti klinická biochemie a příbuzných laboratorních odbornostech v rozsahu větším, než požadovaném pro daný typ zdravotnického zařízení. Služby jsou zajištěny v režimu nepřetržitého provozu jak pro lůžkové, tak  i ambulantní složky MN Čáslav, rovněž pro praktické a odborné lékaře spádové oblasti, případně okresu a přilehlých částí okresů sousedních. Dále provádí vyšetření také na žádost pacienta jako placenou službu.

Rozsahem prováděných vyšetření splňuje  požadavky prakticky všech klientů dle jejich potřeb, navíc v potřebné kvalitě, doložené účastí a platnými certifikáty v externím systému kontroly kvality poskytovaných laboratorních služeb (SEKK, RfB). Pracoviště disponuje platným Osvědčením o splnění podmínek Auditu II vydaným nezávislou odbornou autoritou NASKL ČSL JEP, z.s., dokládajícím splnění všech organizačních, technických, personálních a kvalifikačních požadavků kladených na klinické laboratoře normou ČSN EN ISO 15189:2013. 

Prostorové vybavení OKB je nadstandardní a skýtá možnosti dalšího rozvoje dle aktuálních trendů oboru, také potřebné technické a přístrojové vybavení je na současné světové úrovni. Obdobně na úrovni doby provozuje OKB laboratorní informační systém s přímým napojením do nemocničního informačního systému MN Čáslav i do ambulancí smluvních terénních lékařů. Z rychlého elektronického transportu laboratorních výsledků a především z centrálního úložiště dat mají bonus smluvní lékaři, konečný prospěch především pacienti.

Rozsahem poskytovaných laboratorních služeb OKB pružně reaguje na potřeby a požadavky kliniků, postupně jsou tak zaváděny nové vyšetřovací metody v souladu se soudobými poznatky.

Nezastupitelnou roli v regionu tak sehrává OKB jako jediná laboratoř v oboru s nepřetržitým provozem, tedy se 100%-ní dostupností služeb na garantované úrovni kvality.