Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městská nemocnice Čáslav

Zřizovatel : Město Čáslav

Jeníkovská 348
286 01 Čáslav
Telefon: +420 327 305 111
E-mail: info@nemcaslav.cz
WWW: www.nemcaslav.cz
ID Datové schránky: 7z5xnzv
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Jeníkovská 348
  286 01 Čáslav
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Jeníkovská 348
  286 01 Čáslav
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí6:45 – 18:45
  úterý6:45 – 18:45
  středa6:45 – 18:45
  čtvrtek6:45 – 18:45
  pátek6:45 – 18:45
  sobota7:45 – 15:45
  neděle7:45 – 15:45
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  pavla.remesova@nemcaslav.cz

   

  Další informace jsou na stránce podatelny.

   

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 7z5xnzv
9138161/0100 (Komerční banka, a.s.)
00873764
DIČ: CZ00873764
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Není definováno
 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

  Schválený střednědobý výhled 2020-2025
  Schválený střednědobý výhled 2020-2025.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 263,63 kB

  Rozpočty - Schválený rozpočet

  Schválený rozpočet na rok 2022
  Schválený rozpočet na rok 2022.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 312,86 kB

Žádosti o informace
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  může podat fyzická nebo právnická osoba formou ústní nebo písemnou na adresu Městské nemocnice Čáslav:

 • písemně na sekretariát ředitele, Jeníkovská 348, 286 01  Čáslav
 • elektronicky na adresu sekretariat.reditele@nemcaslav.cz
 • prostřednictvím datové schránky – ID: 7z5xnzv
 • ústně nebo telefonicky na sekretariátu ředitele – takto podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se

Městská nemocnice Čáslav neposkytuje informace zcela nebo zčásti ze zákonných důvodů (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), vydá ředitel MN Čáslav ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti rozhodnutí o neposkytnutí informace nebo její části.

Opravný prostředek lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí:

 • písemně na sekretariát ředitele
 • elektronicky na adresu sekretariat.reditele@nemcaslav.cz
 • prostřednictvím datové schránky – ID:7z5xnzv
 • pokud MN odvolání sama nevyhoví předloží jej Městskému úřadu Čáslav

Příjem žádosti:

 • den podání žádosti je shodný s dnem obdržení Městskou nemocnicí Čáslav  

Žádost musí obsahovat:

 • zřejmé označení Městské nemocnice Čáslav
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa bydliště
 • právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, rozumí se též elektronická adresa

Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti vyzve MN žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti k doplnění, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů od jejího doručení, bude žádost odložena.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaké informace je požadována, je formulována příliš obecně,  vyzve MN žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti k upřesnění žádosti, neupřesní-li žadatel této výzvě do 30 dnů od jejího doručení, rozhodne MN o jejím odmítnutí.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti MN, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnosti bude sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Městská nemocnice poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění či upřesnění. Lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty s odůvodněním bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Městská nemocnice Čáslav neposkytuje informace dle § 11 zákona 106/1999 Sb.:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost
 • související s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené dle zákona za obchodní tajemství
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí
 • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů k řízení Městské nemocnice Čáslav:
  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon
  Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
  Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.

 • 11.2 Vydané právní předpisy

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací :

  • Rozsáhlé vyhledávání informací 100,- Kč za každých započatých 30 min
  • Kopie A4 jednostranná černobílá 2,- Kč
  • Kopie A4 dvoustranná černobílá 3,- Kč

  Odeslání informace poštoudle platného ceníku České pošty, s. p

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Městská nemocnice Čáslav poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Městská nemocnice Čáslav poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2023 dle zákona č. 106_1990 Sb.

Xerox Scan_06032024145812.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 138,35 kB

Výroční zpráva za rok 2022 dle zákona č. 106_1990 Sb.

Výroční zpráva dle § 18 zákon a106_1999 za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,9 kB

Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č. 106_1990 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č. 106_1990 Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 123,67 kB

Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona č. 106_1990 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona č. 106_1990 Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,04 kB

Výroční zpráva za rok 2019 dle zákona č. 106_1990 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019 dle zákona č. 106_1990 Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,4 kB

Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona č. 106_1990 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona č. 106_1990 Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,47 kB

Výroční zpráva za rok 2016 dle zákona č. 106_1990 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016 dle zákona č. 106_1990 Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,29 kB

Výroční zpráva za rok 2015 dle zákona č. 106_1990 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 dle zákona č. 106_1990 Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,51 kB
Formuláře nejsou k dispozici.

 

Telefon: +420 327 305 111 Číslo účtu: 9138161/0100
Fax: +420 327 314 172 IČ: 00873764
E-mail: pavla.remesova@nemcaslav.cz DIČ: CZ00873764
ID datové schránky: 7z5xnzv facebook.com/nemocnicecaslav/

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu Pr.vložce č. 1640


Spádová oblast nemocnice:  město Čáslav a přirozená spádová oblast, část Pardubicka, Chrudimska, Havlíčkobrodska, cca 40 000 obyvatel, v letních měsících se zvyšuje na cca 50 000 obyvatel

Zřizovatel : Město Čáslav

Uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Lůžková oddělení:  interní, chirurgické, gynekologicko-porodnické, dětské, geriatrie
Nelůžkové oddělení
Ambulance:  příjmové a odborné
Komplementy:  radiodiagnostické, rehabilitační, laboratoře – oddělení klinické biochemie, hematologicko-transfuzní oddělení

Městská nemocnice Čáslav  je příspěvkovou organizací Města Čáslav, vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucích, zřízena na základě Zřizovací listiny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydané Městem Čáslav, zastoupeným starostou JUDr. Vlastislavem Málkem.

Hlavní účel a předmět činnosti organizace
Organizace poskytuje zdravotní služby v zájmu občanů města a vymezené spádové oblasti, poskytuje sociální služby, zajišťuje činnost transfuzní služby. Předmět činnosti odpovídá udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydaného příslušným úřadem. Organizace poskytuje zdravotní péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, rehabilitační, ošetřovatelskou, včetně poskytování zdravotnické dopravní služby. Zdravotní péče je poskytována formou ambulantní, lůžkové a jednodenní péče. Zabezpečuje sociální služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.

Statutární orgán a způsob vystupování jménem organizace
Statutárním orgánem nemocnice je MUDr. Ctibor Provazník - ředitel nemocnice, jmenován Radou Města Čáslav.