Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Vnitřní řád

Vážení pacienti,

vítáme Vás v Městské nemocnici Čáslav. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste vyhledali naši péči. Městská nemocnice Čáslav (dále jen MNČ) je státní příspěvkovou organizací, která poskytuje zdravotní péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, rehabilitační,  ošetřovatelskou, včetně poskytování zdravotnické dopravní služby. Na internetových stránkách nemocnice jsou uvedeny základní charakteristiky těchto pracovišť, včetně nejdůležitějších  kontaktů.


Vnitřní řád MNČ je vydán v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. za účelem seznámení osob pohybujících se v areálu MNČ s jejich právy a povinnostmi a o řádném chodu zdravotnického zařízení a je závazný pro všechny pacienty, návštěvy a doprovod pacientů. 


Příjem pacienta k hospitalizaci

Pacienti se k hospitalizaci přijímají zpravidla na doporučení lékaře primární péče, případně jiného odborného lékaře nebo
i bez doporučení v případech, kdy je nebezpečí z prodlení nebo kdy je nařízeno povinné léčení. Pacienti mohou být
k hospitalizaci přijati bez doporučení i v jiných případech, pokud o tom rozhodne přijímací lékař. Při plánované hospitalizaci se pacient ohlásí na příjmové ambulanci daného oddělení, vyjímka je na Geriatrickém oddělení, kde se pacienti hlásí na sesterně. K plánované hospitalizaci se pacient dostaví s výsledky požadovaných vyšetření, které obdržel při stanovení termínu k hospitalizaci. Každý pacient je zaevidován v nemocničním informačním systému.

Pacient i jeho blízcí či doprovázející osoby, jsou povinni plně a pravdivě informovat každého zdravotnického pracovníka, který jim poskytuje zdravotní služby o všech skutečnostech týkajících se jejich zdravotního stavu, zejména o skutečnosti, že jsou nosiči infekční nemoci. Pacienty k hospitalizaci přijímá přijímací lékař a sestra, kteří jsou povinni seznámit pacienta/blízkou osobu se jménem ošetřující lékaře.

Při přijetí na oddělení bude sepsána přijímací dokumentace po předložení platného občanského průkaz a průkazu zdravotní pojišťovny. Nepojištěné osoby předloží platný cestovní pas.


Hospitalizace

Léčebný a ošetřovatelský plán pacienta je stanoven na základě jeho zdravotního stavu a provozních podmínek zdravotnických pracovišť. 

Pacient je povinen nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Pacient je povinen nepožívat během hospitalizace léčivé přípravky, které mu nestanovil ošetřující lékař, leda by je užíval
s jeho souhlasem.

Během hospitalizace, nemocnice odpovídá za podání veškerých léků, i těch, které  jsou dlouhodobě užívány doma. Po příchodu na oddělení pacient odevzdá svoje léky sestře, která je uloží do sáčku se jménem a příjmením pacienta a při propuštění zajistí, že dané léky budou vráceny zpět pacientovi. Sestra poté zajistí správné podávání vnesené medikace.

Součástí léčebného režimu je i dodržování hygienických pravidel. Pacient je povinen udržovat lůžko a prostory MNČ,
v nichž je hospitalizován nebo oprávněn se pohybovat v čistotě, a to přiměřeně ke svému zdravotnímu stavu.

Lékař nebo ošetřovatelský personál je povinen seznámit pacienta nebo zákonného zástupce s léčebným režimem podrobně a srozumitelně a odpovědět na jeho případné dotazy. 

Léčebný režim zahrnuje všechny léčebné postupy jako je podávání léků, operační zákroky, rehabilitaci, pohybový režim, režim návštěv, dietní opatření, absence škodlivých návyků. Cílem je dosáhnout nejlepšího efektu poskytované péče.

Osoba hospitalizovaná jako doprovod dítěte může opustit oddělení, ale musí to nahlásit sloužícímu personálu. V případě, že pacient úmyslně a soustavně narušuje individuální léčebný postup či práva ostatních pacientů, může ošetřující lékař rozhodnout o ukončení péče a propuštění.

Pacient hospitalizovaný na dětském oddělení (bez rozdílu věku), nesmí po dobu hospitalizace opustit oddělení s výjimkou externího vyšetření v doprovodu personálu. 

Pacient je povinen dodržovat individuální léčebný postup (režim) a neporušovat práva ostatních pacientů.


Osoba blízká

Při plánované hospitalizaci je pacient předem informován, zda bude společná hospitalizace s osobou blízkou nebo určenou pacientem z provozních a organizačních hledisek možná.

Při akutní hospitalizaci rozhoduje o možnosti společné hospitalizace pacienta s osobou blízkou nebo osobou určenou pacientem lékař. V případě, že společná hospitalizace z provozních, organizačních nebo odborných důvodů možná není, je pacient o této skutečnosti informován lékařem. 


Cenné věci

Cenné věci jako jsou šperky a cenné předměty, větší finanční hotovost, kreditní karty je doporučeno ponechat doma. Pokud pacient nemá možnost ponechat tyto věci doma, informuje zdravotnický personál oddělení, který zajistí jejich bezpečné uchování v trezoru. O uložení veškerých cenností obdrží pacient písemné potvrzení. Při propuštění z hospitalizace nebo na požádání budou cennosti pacientovi vydány. Pokud se pacient nebude řídit tímto pokynem, MNČ neodpovídá za případnou škodu, která mu v souvislosti se ztrátou předmětných věcí vznikne.


Návštěvy pacientů

Pacient má při poskytování zdravotních služeb v MNČ právo přijímat návštěvy v souladu s Domácím řádem konkrétního oddělení a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů. Návštěvy u pacientů jsou umožňovány denně. 

Návštěvy mohou být omezeny, pokud to vyžaduje zdravotní stav pacienta nebo vážné provozní důvody zdravotnického pracoviště. Omezení návštěv z epidemiologických důvodů vyhlašuje ředitel MNČ.  Návštěvníci mohou být vyzváni
k odchodu z pokoje v době, kdy se koná vizita nebo v době, kdy jejich přítomnost narušuje poskytování zdravotní péče, např. při provádění diagnostických postupů, podávání léků.

Návštěvy nesmí obtěžovat spolupacienty navštíveného pacienta hlukem ani jiným způsobem a jsou povinny respektovat zásady slušného chování a občanského soužití. V případě porušení těchto povinností je kterýkoli zdravotnický pracovník oprávněn návštěvu ze zdravotnického zařízení vykázat.


Poskytování informací

Pacient může při přijetí nebo kdykoliv po přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu. Současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy či opisy.

Nemůže-li pacient s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu a které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace, má se za to, že tato práva mají osoby pacientovi blízké.

Pacient může taktéž určit osoby, které mohou vyslovit souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb pacientovi
v případě, kdy on sám nebude moci souhlas či nesouhlas vyslovit a nepůjde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout i bez souhlasu pacienta.

Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, případně určit, které osobě má být podána informace
o nepříznivé diagnóze nebo prognóze nemusí být pacientovi po nezbytně nutnou dobu sdělena v případě, pokud by její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví. 

Osoby zemřelému pacientovi blízké nebo jím určené mají právo na informace o zdravotním stavu zemřelého. Dále mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace zemřelého a pořizovat z ní výpisy či opisy, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.


Bolest

Každý člověk se ve svém životě setká s nepříjemným symptomem zvaným „bolest“, který mnohdy provází různá onemocnění. Je přirozené, že většina z nás se při pobytu v nemocnici obává, jak bude tento nepříjemný pocit zvládat. Snahou zdravotníků v MNČ je ovlivňovat a sledovat bolest, zejména pak zajistit její snížení či odstranění- což je součást účinného léčebného režimu.

Pacient při přijetí je seznámen s informací, že pokud nastane v průběhu hospitalizace bolest, má právo kontaktovat zdravotnický personál.


Stravování

Stravu a dietu u pacientů určuje ošetřující lékař a je podávána 3x denně na pokojích nebo v jídelně pokud oddělení disponuje jídelnou.

Vlastní (donesenou) stravu může pacient konzumovat v souladu se stanoveným dietním režimem po konzultaci
s ošetřujícím lékařem a za následujících podmínek:

  • hotové pokrmy je nutné zkonzumovat ihned, 
  • ostatní potraviny je nutné spotřebovat do doby uplynutí jejich minimální trvanlivosti, 
  • potraviny podléhající zkáze nelze uchovávat v nočních stolcích či na okně, pouze v lednicích, jsou-li k dispozici, a to označené jménem pacienta.

Automaty na kávu a občerstvení jsou umístění v hlavní budově MNČ. V pracovní dny i o víkendu lze zakoupit občerstvení a nápoje v kiosku, který je umístěn v hlavní budově.


Duchovní služba

MNČ při poskytování zdravotní péče respektuje spirituální a náboženské hodnoty pacientů. 

Pracovníci MNČ motivují pacienty k tomu, aby vyjádřili své spirituální potřeby. Péče je nabízena všem, bez vyznání či jakéhokoliv vyznání. 

MNČ má zavedený postup pro identifikaci spirituálních potřeb pacientů. 


Dříve vyslovené přání

Dle zákona č. 372/2011 Sb. může pacient pro případ, kdyby se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas vyslovit předem. Formulář je k dispozici na oddělení.

Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Pokud pacient při přijetí k hospitalizaci předloží písemnou formu s úředně ověřeným podpisem, je jeho kopie vložena do zdravotnické dokumentace pacienta. 

Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče v MNČ nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace. Pacient rovněž může své dříve vyslovené přání kdykoliv v průběhu hospitalizace v MNČ změnit nebo zrušit.

Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k právním úkonům.


Pacient se smyslovými a komunikačními problémy

Má právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou. V nemocnici je možnost využití tabletu pro pacienty se sluchovým postižením. Pro neslyšící pacienti je možnost využití Tiché linky. Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Služba je dostupná zdarma a nonstop.

Dle provozních možností a nejde-li o neodkladnou péči, zdravotnický pracovník na žádost pacienta zajistí přítomnost druhé osoby, která provede tlumočení. 

Jde-li o pacienta, který nerozumí českému jazyku, postupuje se obdobně, s výjimkou slovenštiny. Tyto výkony nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a pokud tlumočící osoba vyžaduje za svou činnost úhradu, hradí tuto službu pacient. Pokud je pacient přijímán na dětské oddělení se smyslovými a komunikačními problémy, je možnost do 19 let věku dítěte hospitalizovat zákonného zástupce zdarma k uspokojení biopsychosociálních potřeb.


Přítomnost asistenčního a vodícího psa

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa se speciálním výcvikem u sebe v MNČ za podmínky, že pobyt psa by neměl komplikovat provoz oddělení nebo být na úkor práv ostatních pacientů.

Přítomnost psa je možná pouze na standardních lůžkách nikoliv na jednotkách intenzivní péče.

Lze povolit u pacientů, kteří jsou schopni se o psa řádně postarat nebo si zajistit péči o psa prostřednictvím další osoby (musí být zajištěna běžná péče o psa, strava, venčení apod.) 

Pes musí být zřetelně označen jako vodící, asistenční pes. Pes se nesmí volně a bez dozoru pohybovat po oddělení či areálu MNČ.


Přítomnost studentů v průběhu hospitalizace

V nemocnici se mohou podílet na poskytování zdravotní péče studenti budoucích zdravotnických povolání, kteří pracují pod dohledem plně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků.

Pacient má právo odmítnout přítomnost studentů při poskytování zdravotních služeb, a to před zahájením hospitalizace nebo kdykoli v jejím průběhu. Pacient má rovněž právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb během hospitalizace přímo zúčastněny.


Propuštění pacienta z hospitalizace

Propuštění z MNČ je možné u pacientů, kteří již nevyžadují specializovanou nemocniční péči a je pro ně zajištěna adekvátní nemocniční, následná či ambulantní péče.

O propuštění pacienta rozhoduje ošetřující lékař.

Pacient může být propuštěn i v případě, že ošetřující lékař jeho propuštění nenavrhl nebo s ním nesouhlasí, pokud na tom sám trvá. Musí však v tom případě dát ke svému propuštění Nesouhlas pacienta se zdravotní péči (negativní revers). Ošetřující lékař je povinen nesouhlasu opakovaně a srozumitelně uvést rizika,která pacientovi hrozí a předložit Nesouhlas pacienta se zdravotní péči pacientovi k podpisu. Za osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům (děti, osoby zbavené způsobilosti) nesouhlas podepisuje jejich zákonný zástupce. 

Pacient nesmí být propuštěn, pokud je hospitalizován z důvodu povinného léčení nebo vyšetřování a v situacích vyžadujících poskytnutí péče nezbytné k záchraně života zástupce nebo jedná-li se o nedobrovolnou hospitalizaci pacienta, který svým chováním ohrožuje sebe nebo okolí.


Proces řešení stížností

Postup při řešení stížností je upraven zákonem. Způsob, jakým může pacient nebo jeho blízcí podat stížnost na poskytování zdravotních služeb je uveden na webových stránkách MNČ: www.nemcaslav.cz


Ostatní

Ochrana osob a majetku

Do areálu a objektů MNČ je zakázáno vstupovat se zbraní. Zbraní se rozumí zbraň střelná včetně střeliva a doplňků zbraně, dále zbraň bodná a sečná, výbušnina, speciální výbušný předmět, průlomový pyrotechnický prostředek a speciální náloživo. 


Kouření a konzumování alkoholu je v areálu MNČ zakázáno. 

Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech. Porušení tohoto zákazu může být považováno za porušení léčebného režimu!!

Používání mobilních telefonů a elektrických zařízení

Používání mobilního telefonu je během hospitalizace dovoleno s některými omezeními. Je třeba vypnout mobilní telefon před každým vyšetřením a ošetřením, stejně jako před vizitami. Dále je zakázáno používat mobilní telefon v blízkosti elektronických zdravotnických přístrojů.

Pokud pacient při hospitalizaci používá elektrická zařízení (o jejichž používání dopředu informujte zdravotnický personál), které nejsou ve vlastnictví MNČ, je odpovědný za případné škody vzniklé v souvislosti s provozem těchto spotřebičů.


Video a fotografie

V celém areálu nemocnice platí zákaz pořizování fotografií a videozáznamů. Fotografie lze poskytnout pouze u rodinného příslušníka se souhlasem ošetřujícího lékaře, vyjímkou je Gynekologicko - porodnické oddělení.

 

Vjezd a parkování v MNČ

Parkování motorových vozidel během hospitalizace v areálu nemocnice je zdarma.U hlavního výtahu jsou vyčleněna parkovací místa pro tělesně postižené.
 

Požár

Požár nebo jiné mimořádné události, prosím neprodleně nahlašte personálu!!! Požární poplachová směrnice je vyvěšena na společných chodbách včetně evakuačního plánu. Pacientům, kteří úmyslně či z nedbalosti poškodí nebo zničí hmotný majetek MNČ, bude vzniklá škoda předepsána k úhradě. 


Domácí řád oddělení a práva pacientů

Domácí řády jednotlivých oddělení popisují chod jednotlivého oddělení. Rovněž seznamují pacienty s podrobnými pravidly chodu konkrétního oddělení s ohledem na povahu poskytování zdravotních služeb. Domácí řády a Práva pacientů jsou všem pacientům a jejich blízkým dostupné, zpravidla na veřejně přístupném místě (chodba či jídelna oddělení). Zaměstnanci MNČ jsou vázáni povinností mlčenlivosti v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.
 

Děkujeme, že respektujete podmínky a provoz našeho zdravotnického zařízení.
 

Přejeme Vám brzké uzdravení a příjemný pobyt u nás.

Vedení Městské nemocnice Čáslav
 

Tento Vnitřní řád je platný od 20.10.2020.