Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Péče

 

Oddělení zabezpečuje sociální péči prostřednictvím odborně vzdělaných zdravotně sociálních pracovnic, vedených v Registru zdravotnických pracovníků a  odborně způsobilé k výkonu povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. Povinností zdravotně sociálních pracovnic je, se celoživotně vzdělávat, dodržovat práva pacientů, etické kodexy sociálního pracovníka a nelékařského zdravotnického pracovníka. Sociální práce ve zdravotnictví se řídí především zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotně sociální péče a související sociální služby jsou nedílnou součástí léčebného procesu. Služby jsou poskytovány hospitalizovaným i ambulantním pacientům, jejich rodinám a blízkým.

Cílovou skupinou jsou pacienti (klienti), kteří potřebují zdravotně sociální péči z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu a ti, kteří nemohou vlastními silami překonat nepříznivou situaci.  Činnost zdravotně sociálních pracovnic směřuje nejčastěji k pacientům (klientům), kteří nemohou být propuštěni z důvodu, že se neobejdou bez pomoci a přiměřená péče jim není dostupná.

Zdravotně sociální pracovnice navštíví pacienta (klienta) na základě hlášení lékařem,  staniční či vrchní sestrou nebo na základě aktivního vyhledávání pacientů (klientů), u kterých považuje zdravotně sociální pracovnice za vhodné nabídnout poradenství v oblasti zdravotně sociální péče. Pokud je vhodné poskytnout poradenství v oblasti sociálně zdravotní péče a služeb také rodině pacienta (klienta), zdravotně sociální pracovnice  rodinu osloví. V případě potřeby nás může kontaktovat sám pacient (klient) nebo jeho blízcí.

Jaká sociální poradenství poskytujeme?
 • Poskytujeme poradenskou pomoc a podporu nemocným, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobené zhoršením zdravotního stavu nebo úrazem, v případě úmrtí pacienta poskytujeme poradenství jeho rodině.
 • Poskytujeme sociální poradenství v systému sociálních služeb, dávek pro osoby se zdravotním postižením, dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, ustanovení zvláštního příjemce důchodu apod.).
 • Zprostředkováváme a zajišťujeme:
  • překlady do léčeben dlouhodobě nemocných, hospiců
  • domácí ošetřovatelskou péči, domácí hospicovou péči
  • pacientům se sníženou soběstačností zprostředkováváme pobytové sociální služby (např. pomoc s vyplněním a podáním žádosti do domova pro seniory, domova s pečovatelskou službou), terénní služby v domácím prostředí (pečovatelskou službu, osobní asistenci), odlehčovací služby pobytové, ambulantní – denní stacionáře)
 • Pomáháme pacientům bez přístřeší a cizincům v tíživé sociální situaci (např. zprostředkování nestátních neziskových organizací, azylového domu, noclehárny, denního centra, humanitárního šatníku, pomoc s podáním žádosti na dávky pomoci v hmotné nouzi apod.).
 • Spolupracujeme se státními a nestátními institucemi.
 • Spolupracujeme s příslušnými orgány sociálně-právní ochrany dětí. 
Jak požádat o službu
 • telefonicky na 327 305 276
 • prostřednictvím zdravotnického personálu příslušného oddělení (ošetřující lékař, vrchní sestra, staniční sestra)

V době naší nepřítomnosti můžete pro komunikaci s námi využít rovněž elektronickou poštu, prostřednictvím níž prosím zanechte vzkaz s Vaším jménem a kontaktním telefonním číslem. Docházíme za hospitalizovanými pacienty na jednotlivá pracoviště nemocnice a nejsme proto trvale v pracovně.

Nepotřebujete žádné doporučení, naše služby jsou bezplatné.