Práva a povinnosti pacienta

Nemocnice čáslav » Práva a povinnosti pacienta

Práva pacienta ČR

 • Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.

 • Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

 • Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.

 • Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

 • V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.

 • Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.

 • Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.

 • Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.

 • Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.

 • Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.

 • Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

Etický kodex "Práva pacientů" navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České Republiky.

Povinnosti pacienta

Pacient je povinen při poskytování zdravotních služeb dodržovat:

 • Domácí řád zdravotnického zařízení.

 • Prokázat před zahájením zdravotnické služby platnost dokladu zdravotního pojištění a totožnost.

 • Navržený individuální léčebný plán, pokud s ním pacient vyslovil souhlas.

 • Při poskytování zdravotní služby pravdivě informovat lékaře o dosavadním vývoji. zdravotního stavu, infekčních nemocech, požívání návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.

 • Dietní opatření související s léčebným režimem.

 • Účastnit se lékařských a ošetřovatelských vizit.

 • Být přítomen v době podávání léků a užívat je dle předpisu lékaře.

 • Účastnit se indikovaných léčebných procedur.

 • Nepožívat během hospitalizace alkohol a jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením, prokazující, zda je nebo není pacient pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 • Uhradit zdravotnické služby dle platného ceníku, pokud nejsou nebo jsou jen částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a byly poskytnuty se souhlasem pacienta.

 • Nerušit ostatní pacienty a jejich léčebný režim hlukem, nevhodným a agresivním chováním.

 • Oznamovat personálu ve službě odchod z oddělení.

V případě, že pacient svévolně opustí oddělení, kde je hospitalizován, opakovaně závažným způsobem naruší dodržování léčebného režimu, odmítá zásadním způsobem spolupráci, a toto chování není způsobeno duševní poruchou nebo jinými závažnými důvody, může být péče předčasně ukončena, pokud by okamžitým přerušením péče nebylo ohroženo vážným způsobem jeho zdraví.


Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ