Co je bolest?

Snaha ovlivňovat bolest je stará jako lidstvo samo. Tišení bolesti se vždy považovalo za etickou prioritu lékařské profese.

Bolest je komplexní multidimenzionální fenomén. Je naprosto nezbytná pro přežití živých organismů. To se týká akutní bolesti, kde jde o signál poškození a ohrožení,který spouští fysiologickou stresovou reakci.V případě, že akutní bolest není dostatečně tlumena, může být tato odpověď nadměrná a svým dopadem na organismus škodí.

Názory na ovlivnění bolesti se v průběhu lidské historie formovaly pod vlivem etnických zvyklostí, tradic, ideologií, náboženství a dalších faktorů.Na základě neznalostí a předsudků vznikly četné mýty o bolesti a jejím smyslu. Ještě dnes   lze zachytit i mezi zdravotnickými profesionály mnoho lékařsky nepodložených názorů, např: děti necítí bolest, bolest se musí vydržet, bolest je zde za trest, nepodávejte opiáty nebo si na ně pacient zvykne apod. Odmítání opioidů je stále mezi zdravotníky a laiky velmi rozšířené a označuje se jako opiofobie.

Chronická bolest již postrádá fysiologickou signální roli. Je to stav, kdy trvání bolesti přesahuje časový rámec obvyklý pro vyhojení a vyléčení určité nemoci nebo traumatu. Jde buď o stavy, kde již nelze odstranit základní příčinu prvotního onemocnění, nebo se jedná o postupnou progresi např. degenerativních změn skeletu. Chronická bolest atakuje život jedince, způsobuje jeho utrpení, má rozměr existencionální a sociální, lze říci, že devastuje kvalitu života.
Nádorová bolest má specifický charakter, který je dán biologickou podstatou tohoto stavu. Má znaky akutní i chronické bolesti.
Chronická bolest představuje závažný celosvětový zdravotnický problém. Podle epidemiologických studií 10-30% populace trpí nějakou formou chronické bolesti. Do značné míry je to daň za životní styl současné generace.
Pro tyto závažné stavy byly v rámci systému českého zdravotnictví vytvořeny  ambulance bolesti, na klinických pracovištích centra léčby bolesti.

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ